1- Thời gian học: 3.5 tháng (học 3.0 tháng + sát hạch 0.5 tháng)

STT ĐIỀU KIỆN T GIAN (Khoảng thời gian từ khi nộp tiền, hồ sơ đến ngày khai giảng) GIÁ THÀNH
1 Ghi danh 1.0 triệu
2 Cuối tháng thứ 01 2.0 triệu
3 Cuối tháng thứ 02 2.5 triệu
4 Cuối tháng thứ 03 2.0 triệu

ĐĂNG KÝ HỌC TRẢ GÓP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *